Podmínky registrace

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem internetové stránky CzechSportGuru.cz je společnost Czech Sport Guru s.r.o., se sídlem Nádražní 1843, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČ: 01407651, DIČ: CZ01407651, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 205668 (dále jen “CzechSportGuru”). Adresa elektronické pošty je info@czechsportguru.cz.

2. CzechSportGuru provozuje internetovou stránku www. CzechSportGuru.cz (dále jen “ CzechSportGuru.cz).

3. Poskytování a využívání služeb na CzechSportGuru.cz se řídí těmito podmínkami CzechSportGuru (dále jen “Podmínky”).

4. Služby na CzechSportGuru.cz zahrnují zejména shromažďování, zpracovávání, uchovávání, vyhledávání dat a zprostředkování nabízených služeb.

II. Registrace na CzechSportGuru.cz, ochrana soukromí uživatele

1. Registrace na CzechSportGuru.cz je dobrovolná a registrovaní uživatelé mají možnost využívat rozšířenou nabídku služeb. Neregistrovaní uživatelé internetové stránky CzechSportGuru.cz nebudou mít plný přístup k některým funkcím, nabídkám a službám. CzechSportGuru.cz může využívat cookies či jiné technologie sledování, které umožňují uchování informací, které uživatel / návštěvník předtím zadal. Technologie sledování mohou zaznamenávat například informace o internetových doménách, verzích webových prohlížečů a názvech počítačů, IP adresách, datech a časech přístupu na lokalitu www.czechsportguru.cz. Informace, které neobsahují osobní údaje uživatelů, mohou být použity pro statistické účely.

2. Uživatel se registruje na internetové stránce CzechSportGuru.cz vyplněním registračního formuláře a vyjádřením souhlasu s těmito Podmínkami uzavírá s CzechSportGuru smlouvu o používání služeb na CzechSportGuru.cz. Pro uživatele CzechSportGuru.cz, kteří se na CzechSportGuru.cz nezaregistrovali, platí tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu.

3. Na základě registrace, CzechSportGuru shromažďuje a dále zpracovává informace, na základě kterých bude možné přímo či nepřímo registrovaného uživatele identifikovat, jako jsou například jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a jakékoliv jiné informace týkající se registrovaného uživatele, pokud tyto informace dobrovolně poskytne CzechSportGuru.

4. Uživatel při registraci na CzechSportGuru.cz dobrovolně uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které uvedl při registraci nebo které uvede v průběhu používání služeb na CzechSportGuru.cz, a to za účelem poskytování služeb. CzechSportGuru je oprávněn zpracovávat osobní údaje v informačním systému manuálně, jakož i prostřednictvím výpočetní techniky po dobu poskytování služby.

5. Uživatel stránky CzechSportGuru.cz souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, která jsou reklama a jiné informace o CzechSportGuru.cz, jeho obchodních partnerech a jiných třetích osobách, pokud uživatel při registraci nebo později projevil zájem o takovou komunikaci, tj. pokud uživatel na stránce CzechSportGuru.cz uvedl, že má zájem o zasílání informací o novinkách (Newsletter). Toto vyjádření uživatele se považuje za souhlas se šířením reklamy. Uživatel je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat oznámením doručeným formou elektronické pošty na adresu uvedenou na stránce CzechSportGuru.cz.

6. Uživatel je povinen při registraci uvádět pravdivé údaje v souladu se skutečností. Pokud se informace uváděné uživatelem dodatečně prokáží jako nepravdivé nebo vznikne odůvodněná pochybnost o jejich pravdivosti, CzechSportGuru je oprávněn registraci uživatele zrušit nebo poskytování služeb mu omezit. CzechSportGuru neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu, která uživateli může vzniknout v důsledku zrušení nebo omezení registrace.

III. Poskytovatelé služeb – prezentace na stránce CzechSportGuru.cz, zprostředkování služeb

1. CzechSportGuru.cz prezentuje a nabízí na své stránce služby sportovcům, ti na stránce CzechSportGuru.cz prezentují svou osobu, nabízejí své služby, vystoupení a servis (dále jen “poskytovatel služeb”). Služby může přidat na stránku CzechSportGuru.cz provozovatel stránky, ale i samotný poskytovatel služeb. Pokud poskytovatel služeb svou službu již na stránce CzechSportGuru.cz našel (ale sám ji na CzechSportGuru.cz nepřidal) a má zájem o vlastní správu své nabídky, může o to požádat na adrese info@CzechSportGuru.cz. Následně mu bude přidělen přístup ke své nabídce, kterou může upravovat a aktualizovat.

2. Poskytovatel služeb je povinen při registraci uvést všechny požadované údaje přesně a pravdivě, aby bylo možné na jejich základě prezentování a zprostředkování služeb prostřednictvím CzechSportGuru. CzechSportGuru si vyhrazuje právo na kontrolu, úpravu, případně smazání údajů uvedených v registraci. CzechSportGuru nemůže měnit ceny za služby uvedené poskytovatelem služeb při registraci. Tyto ceny jsou závazné pro poskytovatele služeb i pro CzechSportGuru a na jejich základě CzechSportGuru nabízí služby poskytovatele služeb svým klientům a uživatelům stránky CzechSportGuru.cz.

3. Poskytovatel služeb může ke svým nabídkám služeb na CzechSportGuru.cz přidávat i fotografie, zvukové soubory a hypertextové odkazy na videa (YouTube, Vimeo) – v sekci na toto určené. CzechSportGuru si vyhrazuje právo na úpravu, nebo smazání těchto materiálů, pokud porušují tyto Podmínky.

4. Poskytovatel služeb prohlašuje, že zveřejněním materiálů (fotografií, videí, zvukových souborů, textů, apod.) na stránce CzechSportGuru.cz neporušuje autorská ani žádná jiná práva a zákony a že je oprávněn takové materiály zveřejnit.

5. Zaregistrovaný poskytovatel služeb se zavazuje, že bude svou nabídku na CzechSportGuru.cz aktualizovat vždy, když dojde ke změně údajů (zejména údajů o ceně za své služby), bez zbytečného odkladu. Poskytovatel služeb je povinen své služby zrealizovat za ceny, které byly platné ke dni, kdy CzechSportGuru poslal nabídku zájemci o služby (ke dni zaslání cenové nabídky klientovi). Na každé vystoupení (dodávku služeb) pošle CzechSportGuru dodavateli služeb řádnou objednávku. Potvrzení objednávky ze strany dodavatele služeb je závazné pro dodání služeb.

6. Poskytovatel služeb souhlasí s tím, že v jeho nabídce na stránce CzechSportGuru.cz budou zveřejněny hodnocení jeho služeb a recenze od uživatelů stránky (klientů). V této nabídce může být zveřejněno i doporučení CzechSportGuru.

IV. Práva a povinnosti CzechSportGuru

1. CzechSportGuru poskytuje služby na CzechSportGuru.cz ve stavu, v jakém se nacházejí, tj. se všemi případnými vadami a neposkytuje záruku, pokud jde o vhodnost pro určitý účel využití. CzechSportGuru neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. CzechSportGuru neodpovídá za jakoukoliv škodu, která uživateli může vzniknout v souvislosti s používáním služeb na CzechSportGuru.cz.

2. CzechSportGuru má právo zejména:

a) kdykoliv zrušit registraci uživatele a to i bez uvedení důvodu,

b) přerušit poskytování služeb dočasně nebo trvale, v celém rozsahu nebo jen částečně,

c) kdykoliv provést technickou odstávku CzechSportGuru.cz a jeho služeb a to i bez jakéhokoliv předchozího upozornění,

d) provádět jiná práva, které pro něj vyplývají z těchto Podmínek nebo z obecně závazných právních předpisů.

3. CzechSportGuru se zavazuje poskytovat součinnost na oprávněné výzvy státních orgánů a jiných oprávněných fyzických a právnických osob. V případě uložení pokuty nebo vzniku jiné peněžní nebo nepeněžní újmy CzechSportGuru, vzniklé v důsledku aktivit uživatele na CzechSportGuru.cz, je uživatel povinen nahradit takto vzniklou škodu nebo újmu v plném rozsahu.

V. Práva a povinnosti uživatele

1. Uživatel je povinen dodržovat tyto Podmínky a současně i zvláštní podmínky, pokud se takové aplikují na některou ze služeb na CzechSportGuru.cz jakož i ustanovení obecně závazných právních předpisů.

2. Uživatelům je na stránce CzechSportGuru.cz zakázáno:

a) používat vulgarismy, slovní spojení nebo jiné slovní nebo znakové výrazy, jejichž přímý či nepřímý význam je v rozporu s obecně akceptovatelnou společenskou morálkou a etikou,

b) používat výhrůžky a osobní útoky vůči jiným uživatelům služby a třetím osobám,

c) uvádět nepravdivé, neověřené, zavádějící, urážlivé nebo nepravdivé informace o jiné osobě

d) propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat k nenávisti na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině,

e) propagovat válku nebo popisovat kruté nebo jinak nelidské jednání způsobem, který je jejich nevhodným zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním,

f) otevřeně nebo skrytou formou propagovat alkohol, alkoholismus, kouření, užívání omamných látek, jedů a prekurzorů nebo zlehčovat následky užívání uvedených látek,

g) ohrožovat fyzický, psychický nebo morální vývin nezletilých nebo narušit jejich duševní zdraví a emocionální stav,

h) propagovat pornografii,

i) opakovaně zveřejňovat tytéž příspěvky, nesmyslné nebo nesrozumitelné texty jakož i provádět jiné aktivity, které mohou vést k omezení nebo snížení kvality poskytovaných služeb,

j) zveřejňovat osobní údaje o jiných osobách, zejména jejich adresu nebo telefonní číslo, pokud k tomu uvedená osoba neudělila souhlas,

k) šířit obscénní, vulgární a urážlivé materiály a protizákonné materiály, přičemž zakázáno je i zveřejňovat odkaz na jakékoliv webové stránky s takovým obsahem.

3. Uživatel odpovídá za své příspěvky a aktivity na CzechSportGuru.cz a souhlasí s tím, že nebude používat služby na účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a v rozporu s těmito Podmínkami a podmínkami konkrétní služby.

4. Registrovaný uživatel může kdykoli požádat CzechSportGuru o zrušení jeho registrace na CzechSportGuru.cz.

VI. Pravidla zveřejňování obsahu na CzechSportGuru.cz

1. Obsah na CzechSportGuru.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu CzechSportGuru zakázáno. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je CzechSportGuru. Jakékoliv užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření textů, fotografií či zvukových souborů jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení CzechSportGuru je zakázáno.

2. Uživatelé jsou oprávněni v rámci některých služeb na CzechSportGuru.cz zveřejňovat svá hodnocení a další informace, přičemž CzechSportGuru na přenos těchto informací nedal podnět, nevybral příjemce těchto informací a informace nesestavil ani neupravil. CzechSportGuru neodpovídá za přenášené informace na stránkách CzechSportGuru.cz. Příspěvky uživatelů, hodnocení, recenze a obsah publikován uživateli vyjadřují názory uživatelů a CzechSportGuru nepřebírá odpovědnost a neztotožňuje se s prezentovanými recenzemi, obsahem příspěvků a hodnocení.

3. CzechSportGuru.cz si vyhrazuje právo smazat obsah příspěvků nebo jednotlivým uživatelům omezit možnost psát recenze, hodnocení a zveřejňovat obsah na stránce CzechSportGuru.cz, pokud příspěvky porušují tyto Podmínky nebo na základě předchozích příspěvků určitého uživatele je podezření, že by mohly porušovat tyto Podmínky.

4. Uživatel, který zveřejňuje na CzechSportGuru.cz své slovní, zvukové, obrazové nebo zvukovo-obrazové příspěvky, zejména texty, videa, zvukové nahrávky nebo fotografie, zveřejňuje své příspěvky bez nároku na odměnu a souhlasí s jejich veřejným šířením a použitím na internetu. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn takový obsah zveřejnit a že získal všechna potřebná povolení a práva vyžadované ve smyslu platných právních předpisů pro použití obsahu na CzechSportGuru.cz.

5. CzechSportGuru.cz neodpovídá za informace, údaje a jakýkoliv jiný obsah poskytnutý, zveřejněný, nebo uživateli uložený na CzechSportGuru.cz. CzechSportGuru upozorňuje, že informace na CzechSportGuru.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. CzechSportGuru může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Údaje zveřejněné na CzechSportGuru.cz mají informativní charakter a nejsou právně závazné. CzechSportGuru neodpovídá za správnost údajů, které na stránku CzechSportGuru.cz přebírá od třetích osob, nebo z jiných než vlastních zdrojů. CzechSportGuru neodpovídá za případné škody způsobené používáním stránky CzechSportGuru.cz. CzechSportGuru také neodpovídá za případné škody způsobené používáním internetových stránek třetích osob, na které odkazuje stránka CzechSportGuru.cz.

6. Pokud se jakýkoli uživatel stránky CzechSportGuru.cz domnívá, že zveřejněný obsah porušuje tyto Podmínky, prosíme, aby oznámil tuto skutečnost na info@czechsportguru.cz.

VII. Objednání služeb prostřednictvím CzechSportGuru

1. Uživatel stránky CzechSportGuru.cz může získat cenovou nabídku na požadované služby po odeslání svého požadavku prostřednictvím stránky CzechSportGuru.cz, nebo e-mailem na info@CzechSportGuru.cz. Uživatel je povinen uvést do formuláře žádosti o nabídku úplné a pravdivé údaje. Následně mu bude e-mailem doručena kalkulace na požadované služby. Doručení cenové kalkulace uživateli stránky ještě neznamená, že všechny požadované služby budou na požadovaný termín dostupné. Dostupnost požadovaných služeb CzechSportGuru prověřuje až při závazném zájmu o konkrétní služby (až po výběru služeb ze zaslané cenové nabídky a projeveném vážném zájmu o objednání služeb).

2. Uživatel internetové stránky CzechSportGuru.cz může realizovat závaznou objednávku nabízených služeb prostřednictvím e-mailu. CzechSportGuru následně realizuje potvrzení objednávky (její části) e-mailem. Pro objednání služeb a následné potvrzení objednávky je nezbytná přesná specifikace objednaných služeb – název objednané služby, zpřesnění objednané služby, počet, cena, termín, místo a čas poskytnutí služby, platební podmínky. Takto, CzechSportGuru zpětně potvrzená objednávka (její část), je považována pro obě strany za závaznou.

3. CzechSportGuru neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují poskytovatelé služeb, které jsou nabízeny na CzechSportGuru.cz, pokud je to u takových služeb výslovně uvedeno.

4. Uživatel stránky, který prostřednictvím CzechSportGuru zrealizoval objednání služeb a tyto služby mu byly dodány je následně oprávněn zveřejnit svá hodnocení a recenze na dodané služby.

VIII. Cena a platební podmínky

1. Ceny a platební podmínky se řídí aktuálně platným ceníkem CzechSportGuru.

2. Registrace je zdarma. Ostatní služby mohou být zpoplatněny. Aktuální cena služeb bude uživateli sdělena elektronickou formou, případně osobně vždy před uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb.

3. CzechSportGuru si vyhrazuje právo na změnu výše poplatků s předchozím upozorněním na portálu či e-mailem uživateli.

IX. Závěrečná ustanovení

1. CzechSportGuru je oprávněn kdykoliv podle vlastního uvážení změnit Podmínky a rozsah služeb poskytovaných na CzechSportGuru.cz. Změna je platná a účinná dnem uvedeným v Podmínkách. CzechSportGuru si vyhrazuje právo změnit nebo úplně nahradit tyto podmínky novým zněním podmínek (dále jen “změna podmínek”). Změna podmínek bude zveřejněna na internetové stránce CzechSportGuru.cz nejpozději v den její účinnosti.

2. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb CzechSportGuru.cz i po provedení změn těchto Podmínek, má se za to, že se změnou bez výhrad souhlasí. Pokud registrovaný uživatel se změnou nesouhlasí, může požádat o zrušení registrace.

3. Uživatel a CzechSportGuru se dohodli, že vztahy vzniklé na základě jakéhokoliv užívání CzechSportGuru.cz a jeho služeb se řídí účinným zněním Podmínek a obecnými právními předpisy.

4. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 1.1.2014.


MOHLO BY
VÁS ZAJÍMAT

Návod na sponzoring

Sportovci

Gabriel Kima

Fotbal, free-run, parkour

Tomáš Hájek

Šipky

Martin Škrýba

Kulturistika

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete