JAK NA SPONZORING 5: Proces plánování sponzorské strategie

14. 8. 2016

Když hledáme sponzora, musíme mít jasno v tom co chceme a co můžeme potenciálnímu sponzorovi nabídnout. Sponzorská strategie je přesně stanovený plán, jak dosáhnou svých cílů díky finanční podpoře sponzorů. Tento dokument obsahuje způsoby, nástroje a procesy, jakými chceme partnery vyhledávat, oslovovat a získávat. Dokument zahrnuje také protiplnění, která můžeme nabídnout sponzorům za poskytnutý sponzoring.

Drtivá většina žadatelů o sponzoring kontaktuje potencionální sponzory hromadně rozesílanými dopisy. Obchodní společnosti obdrží ročně stovky až tisíce dopisů, žádostí a nabídek. Tento způsob navazování vztahů s potencionálními sponzory je neefektivní a nepřináší dlouhodobou spolupráci se sponzorem, který přeci jen na nějakou ze zasílaných nabídek zareaguje.

Při sestavování projektu je v první řadě nutné vytipovat si společnosti, jejichž strategie a firemní filozofie se slučuje se strategii připravovaného projektu. Potencionální sponzory je nutné přesvědčit o tom, že vzájemná spolupráce napomůže oběma subjektům, sportovci i sponzorovi. Potencionální sponzor by měl pochopit, že vzájemná spolupráce je naprosto jedinečná v dané oblasti – potencionálního sponzora musíte přesvědčit, že právě připravovaný projekt je výjimečný. Díky jeho podpoře se sponzor může nejenom zviditelnit, ale také přispět např. ke vzdělávání, rozvoji obecného blaha, či zvýšit své renomé ve společnosti. Proto je tolik důležité při tvorbě sponzorské strategie zvážit všechny výše uvedené faktory. Jenom jedinečný projekt má šanci ve vysoce konkurenčním prostředí uspět. Proto tou nejdůležitější částí práce na sponzorském projektu před samotným oslovením potencionálních sponzorů je jeho příprava a podrobné plánování sponzorské strategie. Aby bylo možné vyhledat a oslovit potencionálního sponzora, je nutné mít zpracovaný projekt pro oslovení sponzorů na profesionální úrovni, tedy bez jakékoliv chybičky, která by mohla žadatele o sponzoring připravit o získání sponzoringu. Sponzorem je často obchodní společnost a je nutné si uvědomit, že sponzor nahlíží na žádost o sportovní sponzoring jako na předložení obchodní nabídky ze strany potenciálního obchodního partnera.

Aby byl sportovec během své sportovní kariéry úspěšný, musí dlouho trénovat, využívat kvalitního sportovního servisu, připravovat se na jednotlivé závody a nepodcenit soupeře. Pro úspěšný sportovní sponzoring talentovaných sportovců je rovněž nutná dlouhodobá příprava a stanovení procesu plánování sponzorské strategie. Díky sponzorské strategii je možné naplánovat vyhledávání sponzorů, tedy jaké sponzory oslovit, v jakém termínu poslat žádost o sponzoring, kde získat případné další zdroje financování sportovní činnosti, jak a kde propagovat sponzora, atd.

Sponzorování talentovaných sportovců má pro sponzora smysl, pokud bude spolupráce se sportovcem pro sponzora v dlouhodobém měřítku výhodná. Přesné stanovení spolupráce na sponzorském projektu a veškeré procesy stanoví naplánovaná sponzorská strategie.

Sponzorská strategie musí obsahovat návrh propagace sportovce i návrh propagace sponzora.

Plánování sponzorské strategie

Často se můžeme setkat se situací, kdy zdánlivě skvělý nápad nebyl dostatečně promyšlen a pouze díky nadšení jedince či skupiny nebyl nakonec úspěšně realizován – byl uspěchán a sponzor nedokončený projekt zamítl, protože nebyl dostatečně přesvědčen o jeho úspěšnosti. Za neúspěch může zbrklost a dostatečná nepřipravenost projektu.

Aby bylo možné dosáhnout úspěšnosti plánovaného projektu, což znamená zaujmout sponzora a uzavřít s ním dlouhodobou spolupráci, je nutné se držet jednotlivých fází plánování. Plánováním se v přípravě projektu pro oslovení sponzorů rozumí: analýza, definování cílů, stanovení strategie a následná kontrola.

Většina obchodních společností má vyhrazený rozpočet na podporu sponzoringu. Tento rozpočet se často projednává na podzim kalendářního roku. Rozhodnutí o výši rozpočtu se projednává často na zasedání vedení společnosti. Jakmile je tento rozpočet schválen, je velmi obtížné ho v průběhu roku navyšovat. Pokud má sportovec zájem oslovit svým projektem středně velkou až velkou obchodní společnost, je nezbytné předložit návrh projektu o spolupráci nejpozději na podzim daného roku, aby do nové sezóny mohl v případě kladného posouzení vstoupit již s novým sponzorem.

U některých společností je možné se setkat s vypisováním soutěží nebo vyhlašováním grantů na podporu projektů v rámci sponzorské strategie dané společnosti. Pokud má sportovec zájem získat grant na svůj projekt, je důležité sledovat webové stránky obchodních společností, se kterými by rád spolupracoval. Pokud obchodní společnost zveřejní soutěž nebo grant, součástí jsou také podrobné informace o dané podpoře, její specifikace, účel, místo, způsob a termín podání žádosti.

Průvodce sponzoringem, návod jak získat sponzora, kde sehnat sponzoring, sponzorství, dar, reklama a marketing, pruvodcesponzoringem.cz, nabídka pro sponzora

Stanovení cílů projektu

Cíle projektu mohou být obchodní nebo veřejně prospěšné. Při předložení nabídky sponzorům je důležité prezentovat vlastní cíle celého projektu.

Cíle můžeme rozdělit na obecné a obchodní. Obecnými cíli v oblasti sportu může být např. obecně prospěšné vzdělávání, zájem o zvyšování zájmu o sportovní činnost, připomenutí faktů z historie sportu, zviditelnění sportovního klubu, sportovců, atd. Obchodními cíli rozumíme zisk z pořádané sportovní akce, realizace nových projektů, navýšení rozpočtu (sportovce, sportovního týmu, sportovního klubu), zvýšení povědomí o jednotlivých sportovcích či projektu, atd.

Pro rodiče může být cílem projektu například snížení nákladů na sportovní aktivity svých dětí, čili snížení nákladů na sport obecně. Cíle mohou být krátkodobé i dlouhodobé, například zlepšení tréninkových podmínek, časté výjezdy na soustředění do zahraničí, účast na mezinárodních soutěžích a nominace na Olympijské hry.

Stanovení rozpočtu

Finanční plánování pomáhá rozpoznat důležité faktory pro strategická rozhodnutí. Porovnají-li se skutečné výsledky s finančním plánem, je možné předvídat problémy a přijmout nápravná opatření. Má-li být plán nebo rozpočet správně připraven, je třeba nejprve uvážit všechny možnosti a faktory, a pak pokud možno správně rozhodnout, které z nich je opravdu třeba zohlednit a na které není nutné brát ohled. Na jedné straně účtu stojí všechny výdaje, na straně druhé všechny zisky, či příspěvky od sponzorů.

Sponzoři při projednávání spolupráce vyžadují přesně stanovený přehled kompletně všech výdajů na projekt. Na základě těchto informací také zvažují výši finančního příspěvku, který v rámci sportovního sponzoringu poskytnou. Rozpočet by měl být detailní a rozhodně by měl odpovídat skutečnosti. Při podezření z neprůhledného financování hrozí okamžité odstoupení sponzora, či partnera kvůli možnému negativnímu dopadu na veřejnosti.

Sdělte sponzorovi účel financování projektu a procentuální podíl, či jednotlivé části z rozpočtu, které mají být pokryty za finanční spoluúčasti sponzora.

Naplánování zdrojů

Při přípravě projektu a sestavování rozpočtu, je jednou z nejdůležitějších částí plán finančních zdrojů. Tyto zdroje by měly mít reálný základ, tj. být podloženy smluvní dokumentací. V oblasti sportu lze žádat o granty a dotace vypisované Evropskou unii, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dalšími možnostmi, kde je možné o dotaci zažádat jsou kraje, města a další veřejné instituce. Příspěvky je možné získat také od jednotlivých firem prostřednictvím darovacích smluv, či smluv o reklamě.

Finančními zdroji jsou samozřejmě výnosy ze vstupného, či doplňková činnost – výnosy z prodeje reklamních předmětů, či jiných doprovodných akcí, či činností, kterých se sportovec účastní.

Využijte specializovaný manažerský servis

Příprava sponzorské strategie vyžaduje zkušenosti. Než půjdete na schůzku za sponzorem, zkonzultujte svou nabídku se sportovním manažerem a specialistou na sportovní sponzoring. Zvýšíte úspěšnost své sponzorské nabídky díky doporučení osob, které se ve sponzoringu pohybují každý den.

Konzultace se sportovním manažerem Vám pomůže nejen při plánování sponzorské strategie, ale i v dalších fázích při vypracování a předložení nabídky sponzorům. Sportovní manažer Vám poradí, jak najít sponzora, pomůže osobně vyhledat a oslovit sponzory, připravit a sepsat žádost o sponzoring a povede jednání se sponzorem, včetně prezentace projektové dokumentace a uzavření smlouvy se sponzorem.

Schůzka se sportovním manažerem Czech Sport Guru Vám ušetří čas i peníze.

V dalším článku se dočtete, jak připravit nabídku pro sponzora.

Hledám sponzora - kde najít sponzora - jak získat sponzora - jak napsat žádost o sponzoring - vzor žádosti o sponzoring - jak oslovit sponzora - jednání se sponzorem - czechsportguru.cz

CzechSportGuru.cz

Komentáře

Sportovci

Ollie Racing Team

Cross country rally, cyklokros, quad

Jakub Dohnal

Grappling, kickbox, mma, thaibox

Československá hokejová légia

Hokej

Videa

Human Bowling

Jak při bowlingu doslova převálcovat kámoše

Krabicové šílenství

Hlavně ať jsou prázdné...

Děda hraje fotbal

Těšte se na důchod, tak to všem ukážete